PHP程序查找给定数组中缺少的数字

要查找给定数组中缺失的数字,代码如下

示例

<?php
function missing_nums($my_arr, $arr_len, $val)
{
   sort($my_arr); sort($my_arr , $arr_len);
   $i = 0;
   while ($i < $n && $my_arr[$i] <= 0)
      $i++;
   $count = 0; $current_num = 1;
   while ($count < $k && $i < $arr_len)
   {
      if ($arr[$i] != $current_num)
      {
         echo $current_num , " ";
         $count++;
      }
      else
         $i++;
      $current_num++;
   }
   while ($count < $val)
   {
      echo $current_num , " ";
      $current_num++;
      $count++;
   }
}
$my_arr =array ( 6, 7, 9 );
$arr_len = sizeof($my_arr);
$val = 5;
print_r("数组中缺少的数字是 ");
missing_nums($my_arr, $arr_len, $val);
?>

输出结果

数组中缺少的数字是 1 2 3 4 5

定义了一个名为“ missing_nums”的函数,该函数检查连续数字数组中是否缺少数字。 它遍历数组并检查以查看计数和要遍历的current_num。 如果在前一个数字加1时找不到两个值,则认为该值缺失。

在函数之外,定义了数组,将其长度分配给一个变量,还定义了需要查找的缺失数字的数量。通过将这些值作为参数传递来调用该函数,并在控制台上显示计算的输出。